“Hoe zorgen we dat onze vrijwilligers hun vrijwilligerswerk goed kunnen doen?” “Hoe leiden we vrijwilligers op tot coach van andere vrijwilligers?” “Hoe kunnen we vrouwen na huiselijk geweld begeleiden naar economische zelfstandigheid?”
De trainingen van Social Consultancy reiken deelnemers inzichten en vaardigheden aan die zij in het dagelijks leven en (vrijwilligers)werk meteen kunnen toepassen.

Basisvaardigheden
Aan inzet en enthousiasme ontbreekt het uw vrijwilligers meestal niet, maar vaak wel aan een aantal basisvaardigheden. Deze krijgen zij in een training aangeleerd. Bijvoorbeeld: telefoongesprekken voeren, huisbezoeken afleggen, gesprekstechnieken, omgaan met verschillen in normen en waarden, grenzen stellen, omgaan met privacy of omgaan met agressie.
Vrijwilligers hebben recht op aandacht en begeleiding. Deze coaching krijgen zij vaak van andere vrijwilligers. In een training leren deze coaches basisvaardigheden zoals: motieven, verantwoordelijkheden en positie van vrijwilligers, coachen van vrijwilligers, communiceren bij coaching en gesprekstechnieken. De precieze inhoud van een training is afgestemd op de situatie van de vrijwilligers en uw organisatie.
Ook op andere gebieden zijn trainingen mogelijk. Bijvoorbeeld financiële zelfstandigheid, re-integratie op de arbeidsmarkt, opvoedingsondersteuning of omgaan met dementie.

Werkwijze
Aan een training gaat een intakegesprek vooraf, om na te gaan waar de deelnemers tegenaan lopen. In de training worden verschillende werkvormen gehanteerd. Meerdere oefensituaties komen aan bod, ook met hulp van een trainingsacteur die personages waarheidsgetrouw neerzet. Deelnemers ontvangen een map met informatie- en trainingsmateriaal. De trainingen vinden zo veel mogelijk op locatie plaats.

De Nieuwe Toekomst
Social Consultancy  traint vrouwen om hun talenten en krachten te ontdekken. Deze talenten worden vertaald naar doelstellingen. Deze trainingen vormen een onderdeel van de interventie De Nieuwe Toekomst die in 2015 en 2016 vanuit FAM is uitgevoerd en in 2017 door XONAR.

“Bij de opstart van de Woonzorg Brigade Donderberg was sterke behoefte aan een doelgerichte training van de eerste vijftien vrijwilligers. Social Consultancy in de persoon van Lei Janssens heeft die training na overleg met ons ontwikkeld en in maart 2015 verzorgd. In twee trainingsavonden is de benodigde kennis op een speelse manier behandeld, aan de hand van goedverzorgde hand-outs. Er is gewerkt met een trainingsacteur, erg effectief. Tijdens de training is al doende ook de onderlinge samenhang in het team versterkt.
Dat de training goed was blijkt onder andere uit het feit dat vrijwilligers die recent zijn toegetreden, enkele hinderlijke beginnersfouten hebben gemaakt. Fouten die met de training zouden zijn voorkomen.”
Daan de Kubber, coördinator Woonzorg Brigade Donderberg
“In het Laurentiusziekenhuis zijn zo’n 250 vrijwilligers in allerlei projecten werkzaam. Bijvoorbeeld het serveren van koffie en thee in de polikliniek of het vervoeren en begeleiden van patiënten binnen het ziekenhuis. Al deze projecten worden aangestuurd door vrijwilligers die het leuk vinden om hieraan leiding te geven. In gesprekken met deze projectleiders kwam naar voren dat zij behoefte hadden aan kennis en vaardigheden om hun rol nog beter in te kunnen vullen. Lei Janssens heeft hiervoor een programmavoorstel gemaakt dat zeer aansprak. Zij gaat daarin niet over één nacht ijs. Zo heeft ze ter voorbereiding met enkele projectleiders gesproken en echt een training-op-maat gemaakt. Deze training bestond uit vier dagdelen waarbij ze onder andere gebruik maakte van een trainingsacteur. Na de eerste dag waren de deelnemers al heel enthousiast en dit enthousiasme is gebleven. Dat blijkt wel uit uitspraken als ‘Lei weet waar ze het over heeft’, ‘toegespitst op mijn behoeften’, ‘ondanks het heel spannend te vinden om in een rollenspel met acteur aan de slag te gaan, heb ik dit wel gedaan en heel veel van geleerd, Lei zorgde voor een veilige sfeer’, ‘onder begeleiding van Lei hebben we samen en van elkaar geleerd’.”
Har Crins, beleidsmedewerker/vrijwilligerscoördinator Laurentius Ziekenhuis
“Goed, heel duidelijk, interessant, meer dan verwacht, duidelijk materiaal; werken met trainingsacteur was heel reëel en praktijkgericht.”
Deelnemers over trainingen van Social Consultancy
“Duidelijke uitleg, communicatief, respectvol, open, grappig, to-the-point, gewoon, vriendelijk.”
Deelnemers over trainer Lei Janssens